كيست بزرگ ريه

كيست بسيار بزرگ ريه راست از نوع انگلى به نام كيست هيداتيد. تخم اين انگل از طريق خوردن سبزيجات و كاهو آلوده به مدفوع سگ كه معمولا در محل هاى سبزى و كاهو كارى رخ ميدهد ...