سرطان سينه

سرطان سينه شايعترين سرطان كشنده در خانمها است. البته اين سرطان در آقايان هم رخ ميدهد. سرطان سينه در مراحل پيشرفته به نقاط ديگر بدن دست اندازى ميكند. اين بيمار دچار ا...