روز جهانی سرطان ریه

اول آگوست، 11 مرداد روز جهانی سرطان ریه است.سرطان ریه شایع ترین دلیل مرگ ناشی از سرطان هاست.مصرف دخانیات به هر شکل آن شایع ترین عامل سرطان ریه است و قلیان بیش از سیگار...